Het Nederlandse bedrijfsleven ondersteunen haar concurrentiepositie te versterken, dat is één van de belangrijke pijlers waarop NLR’s drone-activiteiten rusten.

In eerste instantie denk je daarbij aan het beschikbaar stellen van kennis en faciliteiten voor de ontwikkeling van drones of onderdelen daarvan, maar dat is maar een deel van het verhaal. Om als bedrijf succesvol op de markt te kunnen zijn, zullen een aantal zaken geregeld moeten zijn voordat drones operationeel ingezet kunnen worden, zoals een regelgeving die dit toestaat, certificatieprocessen die functioneren en luchtruim dat zodanig ingericht is dat de vliegveiligheid niet in het geding komt. En dat vergt nogal wat pionierswerk en investeringen. Pionierswerk en investeringen die het Nederlandse bedrijfsleven, MKB’s en startups zich niet kunnen veroorloven, afgezien van het feit dat hiervoor specifieke luchtvaartkennis nodig is die niet bij deze spelers aanwezig is. Vandaar dat wij die rol op ons nemen. Hier ligt dan ook voor ons een belangrijke investering.

Wij ondersteunen het ministerie van I&W met advies over vliegveiligheid, technische en operationele aspecten, om ze te ondersteunen bij de totstandkoming van de regelgeving en certificatie processen. Hierbij zetten we kennis in die we hebben opgebouwd door onze deelname in Europese projecten. Op die manier proberen we het proces van de totstandkoming van een veilig operationeel gebruik in Nederland te versnellen. Dit omvat tevens het proces van opleiding tot drone-piloot. Daarnaast vertolkt NLR belangeloos een rol in de High Level Meeting van het ministerie van I&W, het Dutch Drone Platform van de gezamenlijke testcentra, en andere gremia om het belang van de sector te behartigen.

Omdat we hierbij in de front seat zitten kunnen we zelf al snel de eerste experimenten faciliteren. Hiervoor stellen we dan onze kennis en faciliteiten beschikbaar aan het bedrijfsleven. Soms zijn dat bijzondere faciliteiten, zoals het Netherlands RPAS Test Centre (NRTC), waaraan zelfs een stuk gereserveerd luchtruim is gekoppeld. Daar kan dan geëxperimenteerd worden met niet-gecertificeerde drones of systemen. Ook kunnen daar trainingen worden gegeven voor de drone-piloot opleiding.

Maar daar blijven we niet bovenop zitten. De diensten die we in deze fase leveren moeten voor ons kostendekkend zijn en dat is zeker nog niet het eindstation van de drone-ontwikkelingen in ons land. Daar waar het mogelijk is en industrieën, MKB’s of startups zich tot ons wenden met het verzoek om delen van onze activiteiten over te nemen, dragen we ook kennis en activiteiten over. Zo is al te zien dat we ons opleidingsmateriaal overdragen aan regionale centra, of ze helpen hun eigen testfaciliteiten op te bouwen. Dit met het ultieme doel om een marktconforme, betaalbare en toegankelijke landelijke infrastructuur beschikbaar te maken voor het Nederlandse bedrijfsleven. In dit kader hebben we al Vliegveld Valkenburg geholpen met het opzetten van de drone-piloot opleidingen en gaan samen met Space53 in Twente optrekken in Europees verband. Een aantal andere samenwerkingsverbanden, ook op het gebied van testfaciliteiten, staan momenteel in de steigers.

Als het gaat om de ondersteuning op technologisch gebied dan hebben we een breed scala aan capabilities beschikbaar voor het bedrijfsleven. We kunnen de hele keten van ontwerpidee tot en met gecertificeerd systeem ondersteunen. Onze specials daarbij zijn lichtgewicht constructies, in het bijzonder high-tech composieten en 3D geprinte metalen onderdelen. Maar ook op het gebied van voortstuwing, elektronica, on-board software, datalinks en detect-and-avoid hebben we unieke kennis en faciliteiten in huis. Tevens zijn we op het scheidsvlak van techniek en regelgeving actief. Zo hebben we Aviolanda geholpen een transponderprobleem op te lossen in samenspraak met het ministerie.

In al deze processen is NLR de onafhankelijke, open organisatie die graag haar kennis, kunde en faciliteiten deelt met sector en daarmee tracht zijn steentje bij te dragen aan de versterking van de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven.


In deze serie artikelen worden telkens verschillende aspecten belicht van wat NLR op het gebied van drones voor de samenleving betekent. Dit maal betreft het de ondersteuning van het Nederlandse bedrijfsleven.