De urgentie om de klimaatimpact te keren is groot. We moeten vaart maken. De Nederlandse luchtvaartsector heeft een gezamenlijk voorstel ingediend om aanspraak te maken op het Nationaal Groeifonds. Met dit voorstel ‘Luchtvaart in Transitie’ legt de sector de focus op onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van een klimaatneutrale luchtvaart. Hieronder belichten we een van de onderwerpen in het voorstel: vliegen op waterstof.

De luchtvaart staat voor een enorme uitdaging om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Royal Schiphol Group, Koninklijke NLR, Lucht- en Ruimtevaart Nederland, SkyNRG en TU Delft bundelen de krachten om Nederland koploper te maken in verduurzaming. We hebben alles in huis om de luchtvaart slimmer, schoner en stiller te maken. Hiermee pakken we versneld de negatieve effecten van vliegen aan én creëren we verdienvermogen voor Nederland. We richten ons bijvoorbeeld op vliegen op waterstof en de ontwikkelingen van duurzame vliegtuigbrandstoffen. Hoe we dat doen, hebben we uitgewerkt in ‘Luchtvaart in Transitie’. Met ondersteuning van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben we een aanvraag voor financiële bijdrage ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Op deze website zetten we onderwerpen uit ‘Luchtvaart in Transitie’ in de etalage. Wat waren bijvoorbeeld de ontwikkelingen in 2021 om in de nabije toekomst met de HYDRA-2-drone op vloeibare waterstof te vliegen?

Grote bijdrage Nationaal Groeifonds aan duurzame luchtvaart

14/04/2022

Vandaag heeft het Nationaal Groeifonds bekend gemaakt om 383 miljoen vrij te maken voor de luchtvaart van de toekomst, waarvan 119 miljoen euro voorwaardelijk. We zijn als partijen die verbonden zijn aan Luchtvaart in Transitie zeer tevreden met het besluit van de Commissie Dijsselbloem om onze groeifondsaanvraag (gedeeltelijk) toe te kennen. De bijdrage van het Nationaal Groeifonds draagt bij aan de ambitie om een klimaatneutrale luchtvaart uiterlijk in 2050 te realiseren. Met dit besluit, dat in lijn is met het regeerakkoord, toont de overheid het belang en de urgentie van een duurzame luchtvaartsector en de ambitie om daarbij nieuwe, toekomstbestendige banen te creëren.

“Het is belangrijk dat we deze kans met beide handen aangrijpen. Samen met de gehele Nederlandse luchtvaartsector kunnen we nu vaart maken in de luchtvaart. Daarbij nemen Royal Schiphol Group, Lucht- en Ruimtevaart Nederland, SkyNRG, Koninklijke NLR en TU Delft het voortouw. Door in te zetten op verduurzaming van de luchtvaart, creëren we verdienvermogen voor Nederland en de luchtvaartsector met een gunstiger werkklimaat en een stevige internationale concurrentiepositie. Een aanzienlijke bijdrage van alle partners uit de sector is daarbij van onmisbare waarde”, zegt Aad Veenman, voorzitter van Luchtvaart in Transitie.

Het ingediende voorstel betreft een integrale aanpak. Het merendeel uit het voorstel is door de commissie gehonoreerd. Daarnaast hebben we als betrokken partijen nog altijd de ambitie om alle onderdelen uit het oorspronkelijke voorstel versneld te realiseren.

Kennisontwikkeling

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Daarbij zal nieuw en kansrijk onderzoek de innovatie-infrastructuur blijvend voeden. Namens de luchtvaartsector zet het programma ‘Luchtvaart in Transitie’ binnen het terrein ‘kennisontwikkeling’ een open innovatiedenktank op van waaruit een brede visie voor een ecosysteem en roadmap worden ontwikkeld voor onderzoek en ontwikkeling van innovaties voor klimaatneutrale luchtvaart. De eerste ondersteunende onderzoeksprogramma’s die worden opgezet, resulteren in technologie en kennis voor toekomstige ontwikkelingen, waarmee de Nederlandse luchtvaartsector zich stevig positioneert in het internationale speelveld.

Het grotere doel is tweeledig:

  1. Om samen met een industriële partner – een vliegtuigfabrikant/OEM – een overkoepelende en richtinggevende visie op te stellen, waardoor onderzoek meer focus krijgt en waarmee de Nederlandse luchtvaartsector een betere aansluiting krijgt op internationale ontwikkelingen en bij de eindgebruiker van de technologie.
  2. Door het ontwikkelen en demonstreren van baanbrekende innovaties/technologieën, marktpartijen verleiden om te investeringen in verdere ontwikkelingen van deze nieuwe duurzame oplossingen.

Dankzij het ecosysteem-voorstel ‘Luchtvaart in Transitie’ zorgt de Nederlandse luchtvaartsector er niet alleen voor klaar te zijn voor de (inter)nationale verplichtingen die zijn kant op komen, maar zet de sector die verplichting om naar een mogelijkheid om deze opkomende markt ten volste te benutten. Bovendien stellen innovaties die de luchtvaart verduurzamen de Nederlandse luchthavens in staat de kwaliteit van de werk-, woon- en leefomgeving op en rond luchthavens verder te verbeteren, door de lusten (werkgelegenheid, regionaal verdienvermogen) te vergroten en de lasten (geluidshinder, luchtverontreiniging) te doen afnemen. Nederlandse kennisinstellingen leveren een nog sterkere propositie om bedrijven en kapitaal aan te trekken. Dit draagt vervolgens ook weer bij aan innovatie en nieuwe bedrijvigheid. Zo gaan verduurzaming en verdienvermogen hand in hand in dit voorstel.

Nationaal groeifonds

Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van EZK en Financiën. Zij beheren gezamenlijk het fonds namens het kabinet. Er is een onafhankelijke commissie ingesteld die de projecten beoordeeld en adviezen geeft. Het kabinet besluit of aan projecten geld wordt toegekend.
Met het fonds trekt het kabinet voor de komende 5 jaar € 20 miljard uit voor projecten. Het gaat om gerichte investeringen op drie terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei. De drie terreinen, waar de overheid de meeste kansen voor structurele en duurzame economische groei ziet, zijn:

  • Kennisontwikkeling
  • Onderzoek, ontwikkeling en innovatie
  • Infrastructuur

“Om de luchtvaart te verduurzamen moeten we ons als reiziger meer bewust worden van ons reisgedrag. Maar er is natuurlijk meer voor nodig om de mondiale klimaatuitdaging het hoofd te bieden. We moeten innoveren. De energietransitie in de luchtvaart vraagt daarbij om evolutie en revolutie. Dit omvat naast relatief eenvoudige, maar kansrijke oplossingen ook complexe gamechangers.  Als kennisinstelling vervult NLR daarin een belangrijke spilfunctie om mogelijkheden van fundamenteel onderzoek verder uit te werken, zodat marktpartijen niet te veel risico lopen in het traject om tot concrete oplossingen te komen. Samenwerken is cruciaal om van deze onderlinge afhankelijkheid en samenhang een kracht te maken. ‘Luchtvaart in Transitie’ verenigt daarom de gehele Nederlandse luchtvaartsector. Het is tijd voor impact en eendracht en het Nationaal Groeifonds is daarvoor het aangewezen middel.”

– Sandrine Suter, marketingmanager nationale overheidsprogramma’s.