De rol van NLR voor de overheid

  • Wij zijn de strategische kennispartner voor rijksoverheid, bedrijfsleven en maatschappelijke stakeholders en helpen vanuit die rol bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken
  • Wij nemen voor de overheid onderzoek en beleidsondersteuning op het gebied van lucht- en ruimtevaart voor onze rekening
  • Wij kennen de behoeften van de overheid op dit domein en kunnen proactief bijdragen aan het vervullen van de beleidsambities van de overheid
  • Wij krijgen financiering van de overheid voor kennisopbouw en research infrastructuur
  • Wij voeren als toegepast kennisinstituut ook directe opdrachten voor de rijksoverheid uit
  • Een noodzakelijke voorwaarde voor het goed functioneren van een TO2-organisatie als NLR is dat de kwaliteit van onderzoek en ontwikkeling boven alle twijfel verheven is.

Gedragscode

Oplossingen, resultaten en aanbevelingen voldoen aan alle wetenschappelijke standaarden. Wij hanteren daarvoor de volgende vijf principes uit de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit:

Eerlijkheid

Eerlijkheid houdt onder andere in dat we geen ongefundeerde claims doen, dat we over het onderzoeksproces correct rapporteren, dat we data of bronnen niet verzinnen of vervalsen, dat we alternatieve visies en tegenargumenten serieus nemen, dat we open zijn over onzekerheidsmarges, en dat we resultaten niet gunstiger dan wel ongunstiger voorstellen dan ze zijn.

Zorgvuldigheid

Zorgvuldigheid houdt onder andere in dat we wetenschappelijke methoden gebruiken en optimale precisie betrachten bij het ontwerp, de uitvoering, verslaglegging en disseminatie (verspreiding) van het onderzoek.

Transparantie

Transparantie houdt onder andere in dat het voor anderen helder is op welke data wij ons hebben gebaseerd, hoe deze zijn verkregen, welke resultaten we hebben bereikt en langs welke weg, en wat de rol van externe belanghebbenden is geweest. Als delen van het onderzoek of van de data niet toegankelijk worden gemaakt, dienen we goed gemotiveerd aan te geven waarom dat niet mogelijk is. De wijze van uitvoering en fasering van het onderzoeksproces moet tenminste voor vakgenoten te volgen zijn. Dit betekent in ieder geval dat onze argumentatie helder moet zijn en dat de stappen in het onderzoeksproces controleerbaar moeten zijn.

Onafhankelijkheid

Onafhankelijkheid houdt onder andere in dat wij ons in de keuze van de methode, bij de beoordeling van de data en in de weging van alternatieve verklaringen, maar ook bij het beoordelen van onderzoek of onderzoeksvoorstellen van anderen, niet laten leiden door buiten-wetenschappelijke overwegingen (bijvoorbeeld overwegingen van commerciële of politieke aard). Aldus geformuleerd omvat onafhankelijkheid ook onpartijdigheid. Onafhankelijkheid is in elk geval vereist bij de opzet en uitvoering van en rapportage over ons onderzoek; bij de keuze van het onderzoeksobject en van de onderzoeksvraag is onafhankelijkheid niet altijd nodig.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid houdt onder andere in dat wij rekening houden met het feit dat onze onderzoekers niet in isolement opereren, en daarom binnen de grenzen van het redelijke rekening houden met de legitieme belangen van bij het onderzoek betrokken personen en dieren, van eventuele opdrachtgevers en financiers, en van de omgeving. Verantwoordelijkheid houdt ook in dat wij onderzoek doen dat wetenschappelijk en/of maatschappelijk relevant is.