Duurzaamheid

NLR zoekt oplossingen voor een duurzame luchtvaart die economisch verantwoord is en opereert binnen de grenzen die de samenleving heeft gesteld met betrekking tot duurzaamheid en milieu. NLR is direct betrokken bij de ontwikkeling van zuinigere motoren, lichtere vliegtuigen, stillere landingsprocedures, het gebruik van biobrandstoffen en hybride en elektrisch vliegen.

Naast wat NLR voor zijn klanten doet werkt NLR ook aan het verduurzamen van de eigen organisatie. Hiertoe houdt NLR haar CO2-emissies in de gaten en worden allerlei acties genomen om deze uitstoot en andere milieubelastende aspecten terug te dringen.

CO2 reductie

NLR bepaalt sinds 2016 de CO2-uitstoot conform het Greenhouse Gas Protocol (GHG) en ISO 14064-1 (Greenhouse gases – Part 1). In 2018 bedroegen de scope 1 en 2 emissies in totaal 6.000 ton CO2. Dit is 33% meer dan in het referentie jaar 2016 (4.500 ton CO2). De toename is veroorzaakt door 30% meer stroomverbruik in de vestiging Marknesse en door de stijging van de CO2-emissiefactor voor grijze stroom met 23%. Het toegenomen stroomverbruik in Marknesse hangt samen met het gelijktijdige gebruik van oud- en nieuwbouw en activiteiten betreffende de afronding en inrichting van de nieuwbouw. Ook het gebruik van warmtepompen in de vestigingen Marknesse en Amsterdam verklaart een deel van de toename van het elektriciteitsverbruik (naar schatting 15%).

CO2 emissies NLRIn 2018 is circa 90.000 m3 aardgas minder verbruikt dan in 2016. Dit is een reductie van 17% op gas, oftewel 170 ton CO2.

De grafiek hiernaast geeft de herkomst van de CO2-uitstoot bij NLR in 2018. Het betreft de scope 1 en 2 emissies plus de scope 3 emissies voor zover die veroorzaakt zijn door dienstreizen.

NLR heeft de ambitie de CO2-uitstoot in 2021 met minimaal 67% te reduceren t.o.v. 2016. De reductie zal voornamelijk gerealiseerd worden door inkoop en/of opwekken van duurzame energie.

Elektriciteit

NLR maakt vanaf 1 januari 2019 gebruik van stroom opgewekt door middel van Europese windenergie. Deze stroom is duurzaam / CO2-neutraal opgewekt.

Juli 2019 heeft NLR een ontwikkelovereenkomst gesloten met HVC om in de vestiging Marknesse circa 30 ha aan zonneweiden te realiseren. NLR medewerkers krijgen de mogelijkheid financieel te participeren.

Huisvesting

NLR investeert veel in het up-to-date brengen van haar huisvesting. Sinds 2017 zijn 11 oude gebouwen gesloopt. In 2019 en 20 volgen nogmaals 11 gebouwen. Op dit moment bestaat 71% van het bruto vloer oppervlak van het NLR uit nieuwe of gerenoveerde gebouwen. Bij nieuwbouw en renovatie is grote aandacht besteed aan isolatie en het energieverbruik. Naast de standaard maatregelen zoals led-verlichting, bewegingsmelders en H++vensters zijn ook systemen toegevoegd als Warmte-Koude Opslag, mede om het verbruik van aardgas terug te dringen.

Transport

Het NLR wagenpark wordt de komende jaren voor zover mogelijk vervangen door elektrische of hybride voertuigen. In 2019 zijn er 4 elektrische auto’s bijgekomen, waarmee 33% van het wagenpark elektrisch of hybride is. Ook is het aantal laadpalen voor dienstauto’s, bezoekers en medewerkers verdubbeld naar 18 stuks.

Voor dienstreizen per vliegtuig neemt NLR deel in het KLM Corporate Biofuel Programma. In 2018 bestond 18% van NLR’s brandstofverbruik t.b.v. dienstreizen uit duurzaam opgewekte aviation fuel.

Voor kortere afstanden binnen en rond de vestigingen stelt NLR fietsen (deels e-bikes) beschikbaar. Ook zijn er in 2019 laadpalen gekomen voor medewerkers die met een elektrische fiets of bromfiets komen.

Om het aantal reizen te minimaliseren, zijn de video-conferencing faciliteiten sterk uitgebreid. Ook zijn er flexibele werktijden ingesteld om de reistijden en het daaraan gekoppelde brandstofverbruik van het woon-werkverkeer van de medewerkers te minimaliseren. Andere maatregelen in het kader van CO2 reductie door transport zijn het ter schikking stellen van een NS-businesscard en deelname aan een fietsplan.