NLR-ambitie 2030

Het is voor NLR belangrijk om de transitie naar een duurzame toekomst te versnellen en onze CO2-footprint te verkleinen. Voor onze medewerkers, onze klanten, stakeholders, en de samenleving als geheel. Een van de strategische ambities van NLR is om in 2030 klimaatneutraal te zijn voor directe emissies. Dit gaan we realiseren door duurzaamheid verder te integreren in onze bedrijfsactiviteiten. Op dit moment werken wij aan het identificeren en uitwerken van haalbare manieren om de emissies van onze gebouwen, faciliteiten, vliegtuigen, drones en vervoer in 2030 tot nul terug te brengen. Op deze pagina kun je daar details over vinden.

Elektriciteit

NLR maakt vanaf 1 januari 2019 gebruik van stroom opgewekt door middel van Europese windenergie. Deze stroom is duurzaam/CO2-neutraal opgewekt. Het elektriciteitsverbruik in 2021 is iets gestegen door een toename van windtunneltesten en het inzetten van warmtepompen voor verwarming.

In 2019 heeft NLR een ontwikkelovereenkomst gesloten met HVC om in de vestiging Marknesse circa 30 ha aan zonneweiden te realiseren. NLR medewerkers krijgen de mogelijkheid financieel te participeren. De Omgevingsvergunning is verleend en de SDE+ subsidie is toegekend. Momenteel werkt HVC aan het technisch ontwerp en het selecteren van aannemers. Daarnaast wordt samen met de netbeheerder gekeken hoe het zonnepark het beste op het elektriciteitsnet kan worden aangesloten.

Huisvesting

NLR investeert veel in het up-to-date brengen van haar huisvesting. Sinds 2017 zijn 20 oude gebouwen gesloopt. Bij renovatie en nieuwbouw is grote aandacht besteed aan isolatie en het energieverbruik. Naast de standaard maatregelen zoals led-verlichting, bewegingsmelders en H++vensters zijn ook systemen toegevoegd als Warmte-Koude Opslag, mede om het verbruik van aardgas terug te dringen.

Infographic: Overzicht van de NLR duurzaamheidsambities. De CO2-reductie wordt vooral behaald met de verduurzaming van het stroomverbruik met behulp van certificaten Europese wind en de duurzamere gebouwen en installaties, die samenhangen met de nieuwbouw, renovaties en sloop van oudbouw.

Transport

Het NLR wagenpark (locaties Amsterdam en Marknesse) wordt de komende jaren voor zover mogelijk vervangen door elektrische of hybride voertuigen. In 2019 zijn er 4 elektrische auto’s bijgekomen, waarmee 33% van het wagenpark elektrisch is. Ook is het aantal laadplekken voor dienstauto’s, bezoekers en medewerkers de laatste jaren uitgebreid naar 30 stuks.

Voor dienstreizen per vliegtuig neemt NLR deel in het KLM Corporate Sustainable Aviation Fuel Programma, waarmee een deel van de CO2 emissie van dienstreizen per vliegtuig is verlaagd door het gebruik van duurzaam opgewekte aviation fuel. Sinds 2019 beschikt NLR over een elektrisch onderzoeksvliegtuig, een Pipistrel Velis Electro. Met ingang van 2021 compenseert NLR de CO2-uitstoot van onderzoeksvluchten met de Cessna Citation.

Voor kortere afstanden binnen en rond de vestigingen stelt NLR fietsen (deels e-bikes) beschikbaar. Ook zijn er in 2019 laadpalen gekomen voor medewerkers die met een elektrische fiets of bromfiets komen. Om het aantal reizen te minimaliseren, zijn de video-conferencing faciliteiten sterk uitgebreid. Ook zijn er flexibele werktijden ingesteld om de reistijden en het daaraan gekoppelde brandstofverbruik van het woon-werkverkeer van de medewerkers te minimaliseren. Andere maatregelen in het kader van CO2 reductie door transport zijn het ter schikking stellen van een NS-businesscard en deelname aan een fietsplan. In 2020 en 2021 is het effect van de Corona maatregelen duidelijk zichtbaar in deze cijfers. Mensen durven minder vaak het OV in te stappen. Ten opzichte van 2021 is het percentage OV km ongeveer gelijk gebleven. Verwacht wordt dat dit in de komende jaren weer stijgt.