NLR-ambitie 2030

NLR is weer een stapje dichterbij het doel om in 2030 klimaatneutraal te zijn voor scope 1 (= emissies t.g.v. de eigen activiteiten) en 2 (= emissies i.v.m. afname energie van derden). De netto CO2-emissie is in 2022 met 22% gedaald t.o.v. voorgaand jaar, naar 841 ton. Deze daling is veroorzaakt door de afname van de emissies t.g.v. elektriciteitsverbruik, verwarming van gebouwen en zakelijk verkeer met NLR voertuigen. Tevens is de uitstoot door vluchten met onze Citation voor het merendeel gecompenseerd.

NLR CO2-footprint 2016 – 2022 en doelen in 2030 en 2050.

Elektriciteit

Het aantal kWh verbruikte elektriciteit is met 7% gedaald tot 6.000 MWh. De afname van het verbruik heeft vooral in Marknesse plaatsgevonden. De fluctuaties in de inzet van de faciliteiten is mogelijk de grootste oorzaak. Hier kan in de toekomst met meer zekerheid iets over gezegd worden, na analyse van data uit de in 2022 geplaatste tussenmeters. Daarnaast zijn er diverse aanpassingen aan de klimaatsystemen geweest, waardoor de warmtepompen minder vaak omschakelen en er flink op energie bespaard wordt. 92% van de uitstoot van het elektriciteitsverbruik is gecompenseerd door de inkoop van Garanties van Oorsprong (GvO’s NL Biomassa, via HVC).

Verwarming van gebouwen

Het verbruik voor de verwarming van gebouwen is met 27,5%  gedaald tot 190.000 m3 gaseq. De helft van de daling van het verbruik hangt vooral samen met besparing door het vervangen van  een oude, olie gestookte verwarmingsinstallatie  door moderne gasketels. De overige daling wordt verklaard doordat het flink warmer was t.o.v. 2021.

Details NLR CO2-footprint 2022

Researchvluchten

Het kerosineverbruik door researchvluchten met de Cessna Citation is met 40% toegenomen tot 212.000 liter. Dit hangt samen met het feit dat er t.b.v. onderzoek meer gevlogen is. Het merendeel van de uitstoot van deze vluchten is gecompenseerd d.m.v. de inkoop van VCS Dutch Biogas CO2-Credits, via Climate Neutral Group. NLR researchvluchten veroorzaakten 680 ton CO2-uitstoot, waarvan 82% gecompenseerd is.

Zakelijk vervoer met NLR voertuigen

Er is minder gereden met NLR dienst- en leaseauto’s op fossiele brandstoffen. Het gebruik aan elektrisch aangedreven NLR auto’s is ruim verdubbeld. Hierbij wordt opgemerkt dat het overgrote deel van het zakelijk vervoer -ruim 90%- niet in scope 1 valt, maar in scope 3 (= emissies door activiteiten van andere partijen in de waardeketen). Het totaal aantal zakelijke kilometers met passagiersvliegtuigen, dienst- en privé auto’s en OV bedraagt 6,1 miljoen kilometer. Dit is ongeveer 2,5 keer zoveel als in 2021. De uitstoot is hierdoor met 127% gestegen naar 931 ton CO2. De uitstoot ligt nu op ruwweg tweederde van 2019.

Naast bovenstaande aspecten spelen koudemiddelen ook nog een rol, maar beperkt. Koudemiddelen komen vrij bij onderzoek naar o.a. koelsystemen en door lekkage uit klimaatinstallaties. Het effect van de uitstoot van koudemiddelen is tot 2.500 x groter dan de emissie van CO2.  De uitstoot bedroeg 17 ton CO2eq, dat is minder dan 0,5% van de totale uitstoot.