Hoofdingang NLR Amsterdam

Op maandag 16 oktober heeft Staatssecretaris Dijksma bekend gemaakt dat zij laat beoordelen of een nieuwe Milieueffectrapportage (m.e.r.) voor Lelystad Airport opgesteld moet worden. Dit besluit is ingegeven omdat er twijfels zijn gerezen over de juistheid van de geluidsberekeningen, waar NLR invoergegevens voor geleverd heeft en waarop de m.e.r. is gebaseerd.

In opdracht van het ministerie van IenM hebben wij de geluidsberekeningen van verschillende vliegtuigtypes voor vliegveld Lelystad tegen het licht gehouden. Tot onze spijt hebben we geconstateerd dat er in de geluidsberekeningen van één type vliegtuig, de Boeing 737, een verkeerde aanname is gebruikt. Voor dit type vliegtuig is bij de geluidsberekening van de aanvliegroutes een te lage stuwkracht gehanteerd. Hierdoor is het geluidseffect van een landende Boeing 737 te laag vastgesteld. We hebben deze fout inmiddels hersteld en correcte geluidsprofielen voor dit type vliegtuig berekend.

Op basis van de gecorrigeerde berekening heeft het externe onderzoeksbureau To70 in opdracht van het ministerie van IenM een nieuwe geluidscontourberekening gemaakt rond vliegveld Lelystad. Er is een kleine verandering in de zogenaamde ‘48 Lden contour’ zichtbaar tussen Biddinghuizen en Zeewolde. Dit betekent dat de contourgrens minder dan honderd meter verder komt te liggen. Naar aanleiding van een eerste analyse is de verwachting dat de effecten van gecorrigeerde berekeningen zeer beperkt zijn. Omwille van de zorgvuldigheid laat de Staatssecretaris toch beoordelen of de m.e.r. voor Lelystad moet worden bijgesteld.

Wij zijn ons ten volle bewust van het belang van de juistheid van geluidsberekeningen van vliegbewegingen in een dichtbevolkt land als Nederland. Wij betreuren daarom dat er onzekerheid is ontstaan over de berekeningen. We hebben de vliegprofielen aangepast, zodat de geluidsberekeningen met de juiste gegevens overgedaan kunnen worden. Daarnaast zullen wij maatregelen nemen om toekomstige berekeningen nóg kritischer te toetsen, voordat we ze vrijgeven. Ook zullen we het extern belegde verificatieproces met onderzoeksbureaus onder de loep nemen en naar het Ministerie van IenM met voorstellen komen tot verbetering van de algehele besluitvormingsprocedure.

 

Michel Peters

Algemeen Directeur NLR