Composite Manufacturing Technologies

Het kabinet heeft negen zogenaamde ’topsectoren’ aangewezen. Dit zijn sectoren waarin Nederland wereldwijd sterk is. Ondernemingen en onderzoeksorganisaties van de negen topsectoren zijn gaan samenwerken in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI). Daartoe investeren bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen in privaat-publieke samenwerking (PPS). Voor het NLR is met name de TKI High Tech Systemen en Materialen (HTSM) van belang . Daarnaast is ook de topsector Logistiek relevant voor het NLR. Het NLR is als kennisonderneming sterk betrokken geweest bij de opzet en uitvoering van de TKI HTSM. Het heeft inmiddels zijn onderzoeksprogramma in lijn gebracht met het topsectorenbeleid.

HTSM road-maps
De lucht- en ruimtevaartambities van het NLR zijn verankerd binnen de topsector HTSM in twee road-maps (Aeronautics Manufacturing and Maintenance, en Space). Daarnaast draagt het NLR bij aan de road-maps High-tech materials, Automotive en Semiconductor Equipment.De road-map Aeronautics Manufacturing and Maintenance (AM&M) bestaat uit vijf innovatiethema’s:

  1. Aerostructures,
  2. Engine subsystems and components,
  3. Maintenance Repair and Overhaul (MRO),
  4. Aircraft systems en
  5. Future concepts.

De road-map Space bestaat uit 3 programma’s:

  1. High-tech Space Instrumentation,
  2. High-tech Space Systems and Components en
  3. Space Applications and Services.

Privaat-publieke samenwerking
Het fundament onder de TKI’s is het principe van privaat-publieke samenwerking. Het kabinet stimuleert privaat-publieke samenwerking via een TKI-toeslag van 25 % (in 2013) op de cashbijdragen van private partijen aan samenwerkingsprojecten met de onderzoeksorganisaties. Dat geld gaat niet naar het bedrijf, maar naar het TKI om te investeren in extra onderzoek en innovatie. Voor HTSM is bij Agentschap NL een TKI-toeslag aangevraagd van € 28,1 miljoen op basis van de € 110,5 miljoen die in 2013 geraamd is voor private bijdragen aan samenwerkingsprojecten. De totale private bijdrage aan privaat-publieke samenwerkingsprojecten met het NLR wordt voor de road-map AM&M geraamd op ca. 1,4 M€. Voor de road-map Space is dat ca. 0,6 M€.

De NLR-PPS regeling
Het NLR heeft eind 2012 een PPS regeling vastgesteld, zodat onder andere uniforme invulling gegeven kan worden aan de nieuwe TKI-toeslag regeling. De NLR-PPS regeling heeft betrekking op bedrijven, een combinatie van bedrijven en een combinatie van bedrijven en onderzoeksorganisaties. Het uitgangspunt is dat een bedrijf of een combinatie daarvan praktijkkennis en innovatiebehoefte inbrengt, zodat het NLR gericht specifieke kennisontwikkeling prioriteit kan geven. In ruil voor een financiële bijdrage in de onderzoekskosten verkrijgt het samenwerkende bedrijf of een samenwerkende combinatie het eerste gebruiksrecht op de opgebouwde kennis. Via aanvullende afspraken is het ook mogelijk om een exclusief gebruiksrecht te verkrijgen. Naarmate de onderzoeksactiviteiten dichter bij de markt komen, loopt het percentage van de onderzoekskosten dat privaat gefinancierd moet worden op, conform de TKI-toeslag regeling.

Naar verwachting zal het NLR in de loop van het tweede kwartaal 2013 de PPS regeling vertaald hebben naar toekomstige concrete samenwerkingsprojecten, waarbij het nadrukkelijk aansluiting zoekt bij de behoeften en uitdagingen van het NL-bedrijfsleven. MKB’s die geïnteresseerd zijn in mogelijkheden voor samenwerking met het NLR in het kader van PPS regeling worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met het NLR.