Duurzaamheid

NLR zoekt oplossingen voor een duurzame luchtvaart die economisch verantwoord is en opereert binnen de grenzen die de samenleving heeft gesteld met betrekking tot duurzaamheid en milieu. NLR is direct betrokken bij de ontwikkeling van zuinigere motoren, lichtere vliegtuigen, stillere landingsprocedures, het gebruik van biobrandstoffen en hybride en elektrisch vliegen.

Naast wat NLR voor zijn klanten doet werkt NLR ook aan het verduurzamen van de eigen organisatie. Hiertoe houdt NLR haar CO2-emissies in de gaten en worden allerlei acties genomen om deze uitstoot en andere milieubelastende aspecten terug te dringen.

CO2 reductie

NLR bepaalt sinds 2016 de CO2-uitstoot conform het Greenhouse Gas Protocol (GHG) en ISO 14064-1 (Greenhouse gases – Part 1). In 2019 bedroeg de bruto CO2  emissie (scope 1 en 2)  5.300 ton. Dit is 17% meer dan in het referentie jaar 2016 (4.500 ton CO2), maar 12% minder dan . de CO2  emissie in 2018 (6.000 ton). Deze afname is veroorzaakt door o.a. de sloop van oudbouw. NLR verduurzaamt sinds 1 januari 2019 het elektriciteitsverbruik d.m.v. Garanties van Oorsprong (GVO’s) Europese wind. De netto CO2  emissie (scope 1 en 2) is daarmee 69% afgenomen t.o.v. het referentiejaar 2016.

In 2019 is circa 240.000 m3 aardgas minder verbruikt dan in 2016. Dit is een reductie van 45% op gas, oftewel 450 ton CO2.

De grafiek hiernaast geeft de herkomst van de CO2-uitstoot bij NLR in 2019. Het betreft de scope 1 en 2 emissies plus de scope 3 emissies voor zover die veroorzaakt zijn door dienstreizen.

NLR heeft de ambitie de CO2-uitstoot in 2021 met minimaal 67% te reduceren t.o.v. 2016. De reductie zal voornamelijk gerealiseerd worden door inkoop en/of opwekken van duurzame energie.

Elektriciteit

NLR maakt vanaf 1 januari 2019 gebruik van stroom opgewekt door middel van Europese windenergie. Deze stroom is duurzaam / CO2-neutraal opgewekt.

Juli 2019 heeft NLR een ontwikkelovereenkomst gesloten met HVC om in de vestiging Marknesse circa 30 ha aan zonneweiden te realiseren. NLR medewerkers krijgen de mogelijkheid financieel te participeren.

In mei 2020 is de Omgevingsvergunning voor de zonneweiden aangevraagd. Als de vergunning tijdig wordt verleend én de overheid dit najaar een zgn. SDE+ subsidie toekent voor dit project, kan begin 2021 met de bouw begonnen worden.

Huisvesting

NLR investeert veel in het up-to-date brengen van haar huisvesting. Sinds 2017 zijn 11 oude gebouwen gesloopt. In 2019 en 20 volgen nogmaals 11 gebouwen. Bij nieuwbouw en renovatie is grote aandacht besteed aan isolatie en het energieverbruik. Naast de standaard maatregelen zoals led-verlichting, bewegingsmelders en H++vensters zijn ook systemen toegevoegd als Warmte-Koude Opslag, mede om het verbruik van aardgas terug te dringen.

Transport

Het NLR wagenpark wordt de komende jaren voor zover mogelijk vervangen door elektrische of hybride voertuigen. In 2019 zijn er 4 elektrische auto’s bijgekomen, waarmee 33% van het wagenpark elektrisch of hybride is. Ook is het aantal laadpalen voor dienstauto’s, bezoekers en medewerkers verdubbeld naar 18 stuks.

Voor dienstreizen per vliegtuig neemt NLR deel in het KLM Corporate Biofuel Programma. In 2019 is de CO2 emissie van dienstreizen per vliegtuig met 3% gedaald als gevolg van het gebruik van duurzaam opgewekte aviation fuel.

Voor kortere afstanden binnen en rond de vestigingen stelt NLR fietsen (deels e-bikes) beschikbaar. Ook zijn er in 2019 laadpalen gekomen voor medewerkers die met een elektrische fiets of bromfiets komen.

Om het aantal reizen te minimaliseren, zijn de video-conferencing faciliteiten sterk uitgebreid. Ook zijn er flexibele werktijden ingesteld om de reistijden en het daaraan gekoppelde brandstofverbruik van het woon-werkverkeer van de medewerkers te minimaliseren. Andere maatregelen in het kader van CO2 reductie door transport zijn het ter schikking stellen van een NS-businesscard en deelname aan een fietsplan.