F35

Dinsdag 18 oktober voerde een F-35 twee belevingsvluchten uit in de omgeving van vliegbasis De Peel. Hiermee heeft het ministerie van Defensie omwonenden een eerste indruk gegeven van wat het betekent indien zo’n toestel overvliegt. NLR is gevraagd om daarbij geluidmetingen uit te voeren. Het onderzoek is nu afgerond en het rapport met resultaten is tevens beschikbaar gesteld.

Defensie heeft het voornemen om vliegbasis De Peel te heropenen om te kunnen oefenen met F-35-gevechtsvliegtuigen. Een mogelijke heropening heeft consequenties voor de regio. Vanuit de omgeving is daarom gevraagd om belevingsvluchten uit te voeren. Dit om een indruk van het geluid te krijgen dat omwonenden mogelijk te wachten staat. In het kader van de belevingsvluchten heeft Defensie NLR verzocht om geluidmetingen uit te voeren. In overleg met de omliggende gemeenten zijn daarvoor zeven locaties uitgekozen waar de metingen hebben plaatsgevonden. Op deze locaties heeft NLR de piekniveaus gemeten. Dat zijn de hoogste geluidniveaus die op de grond te horen zijn gedurende passages van de F-35.

Meetresultaten
Defensie heeft een belevingsvlucht in de ochtend en in de middag uitgevoerd, waarbij iedere vlucht uit diverse passages bestond. Tijdens beide vluchten heeft de F-35 verschillende procedures gevlogen. Onderstaande figuur laat de meetlocaties en de maximale gemeten piekniveaus (dus de hoogste waarde van alle passages van zowel de ochtend- als de middagvlucht) per meetpost zien.

Overzicht van de hoogst op de grond gemeten geluidniveaus in dB(A) tijdens de ochtend- en middagvlucht op 18 oktober, in de omgeving van vliegbasis De Peel.

Uit de geluidmetingen blijkt het volgende:

  • De hoogste piekniveaus werden gemeten op de locaties Merselo, Milheeze en Deurne, waar respectievelijk maximum piekniveaus van 92 dB(A), 91 dB(A) en 90 dB(A) werden gemeten. Dit betreft de drie locaties die het dichtste bij het vliegveld liggen.
  • De hoogste piekniveaus op de locaties Helmond-Dierdonk, Helmond-Brouwhuis, Overloon en Smakt/Holthees bedroegen respectievelijk 84 dB(A), 89 dB(A), 82 dB(A) en 87 dB(A).
  • Het aantal pieken boven de 70 dB(A) ligt duidelijk hoger voor de locaties Merselo, Milheeze en Deurne, vergeleken met de locaties Helmond-Dierdonk, Helmond-Brouwhuis, Overloon en Smakt/Holthees.

Momentopname

Tussen de resultaten van de ochtend- en middagvlucht zijn verschillen te zien, die in een aantal gevallen werden veroorzaakt door verschillen in de vliegroutes.

De uitgevoerde metingen betreffen een momentopname. Ze geven inzicht in de geluidniveaus, zoals die tijdens de belevingsvluchten optraden. De resultaten en conclusies uit dit onderzoek zijn gebaseerd op een relatief klein aantal metingen en waarnemingen. De belevingsvluchten geven daarom geen volledige afspiegeling van alle geluidniveaus zoals die in de toekomst zouden kunnen gaan optreden indien vliegbasis De Peel heropend wordt. Omdat dan over een langere periode gevlogen wordt, met een grotere variatie in condities en vliegroutes, zal een grotere spreiding te zien zijn in de optredende geluidniveaus. Daarnaast staan de toekomstige procedures en vliegroutes nog niet vast. De gevolgde routes en procedures geven een indicatie van de mogelijke routes en procedures zoals die in de toekomst gevlogen zouden kunnen worden.

Het rapport met de meetresultaten en een duiding van deze resultaten is beschikbaar via deze link.

Geluidmeting van F-35-belevingsvlucht

Meetpost in Milheeze op 18 oktober 2022.