NLR Onderzoeksprogramma 2019

In het NLR Onderzoeksprogramma 2019 vind u de plannen van het NLR voor de besteding van de Rijksbijdrage (instituutssubsidie en programmasubsidie) in het jaar 2019 – de vraaggestuurde programmering ten behoeve van de overheid in 2019.

De plannen zijn tot stand gekomen na intensief overleg met het Nederlandse bedrijfsleven en de betrokken ministeries.

De plannen voor de voor het NLR relevante Topsector High Tech Systemen en Materialen en maatschappelijke thema’s Logistiek en Mobiliteit, en Defensie zijn vastgelegd in programma’s voor het onderzoeksdeel Kennis voor Beleid.

De plannen voor lange termijn onderzoek en voor ontwikkeling van de researchinfrastructuur zijn beschreven in de onderzoeksdelen: Kennis als Vermogen en Faciliteiten als Vermogen.

Met het publiceren van dit Onderzoeksprogramma stellen wij commerciële kennisaanbieders in de gelegenheid te reageren op de programma’s.

Activiteitenverslag 2018

In het voorliggende NLR Activiteitenverslag 2018 vind u een verslag van de activiteiten die in het kader van de vraaggestuurde programmering voor de overheid zijn uitgevoerd. Deze betreffen:

  1. Kennis voor Beleid (KvB)
    Dit betreft middellange termijn onderzoek (twee tot vijf jaren) op het gebied van economische en maatschappelijke vraagstukken van significant belang voor het bedrijfsleven en andere sectorpartijen (inclusief PPS-samenwerkingsprojecten) en op het gebied van beleidsvraagstukken van de overheid.
  2. Kennis als Vermogen (KaV)
    Dit betreft lange termijn onderzoek (langer dan vijf jaren), op initiatief van het NLR, gericht op het in stand houden en ontwikkelen van kennis die het NLR in staat stelt toekomstige industriële vragen en beleidsvragen te kunnen beantwoorden; vragen die nog niet helder of slechts ten dele zijn gearticuleerd.
  3. Faciliteiten als Vermogen (FaV)
    Dit betreft de ontwikkeling van de grote onderzoeks- en testfaciliteiten (Research Infrastructuur), benodigd voor het (kunnen) uitvoeren van bovengenoemde programma’s enerzijds en van onderzoeksopdrachten voor industrie, civiele en militaire luchtvaartoperators en overheid anderzijds.