Air Power Information Hub

Luchtmacht, Thales en NLR slaan handen ineen voor snellere en veilige uitwisseling van data

Thales en NLR gaan Defensie ondersteunen in de ontwikkeling van het platform Airpower Information Hub. Het platform draagt bij aan een verbeterde samenwerking tussen militaire en civiele partners in het veiligheidsdomein, door veilige informatiedeling van luchtmachtinformatie. Met deze nieuwe mogelijkheden wordt het besluitvormingsproces verbeterd en leidt het tot efficiënte training en inzet voor Nederland. Op maandag12 maart 2018 tekenden genoemde partners dienaangaande een overeenkomst.

Op het Air Operations Control Station van de Koninklijke Luchtmacht wordt waardevolle luchtbeeldinformatie samengesteld die civiele partners zoals de politie, kustwacht, veiligheidsregio en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid goed kunnen gebruiken bij hun taakuitvoering. Met dit luchtbeeld weten zij namelijk precies waar zich bijvoorbeeld een vliegtuig, luchtballon, helikopter of drone zich bevindt. Deze informatie is echter gerubriceerd en mag daarom niet via onbeveiligde netwerken worden gedeeld. Het is de bedoeling dat dit soort nuttige informatie met de Air Power Information Hub vlot en veilig kan worden uitgewisseld tussen de Luchtmacht en partners in het veiligheidsdomein. Daarmee wordt een completer informatiebeeld gecreëerd en het besluitvormings- en uitvoeringsproces verbeterd.

Kapitein-ter-Zee Chris van den Berg, Defensie vertelt: “In een wereld die snel verandert, is het noodzakelijk om ook onszelf als Defensie te blijven ontwikkelen. Wij bereiden ons voor op de toekomst door de samenwerking op te zoeken met de industrie en kennisinstituten. Een van de uitdagingen waar wij voor staan, is de vraag hoe wij omgaan het met snel, efficiënt en veilig delen van gerubriceerde gegevens. Met de ondertekening van dit Nationaal Technologie Project zijn wij gestart met het bouwen van deze oplossing: de Air Power Information Hub.”

Air Power Information Hub

De nadruk bij de Air Power Information Hub ligt naast beveiligde informatiedeling en -verzameling, ook op het verwerken en verrijken van informatie tussen de Luchtmacht en de civiele partners in het veiligheidsecosysteem in Nederland. In tegenstelling tot de huidige scheiding tussen (on)geclassificeerde netwerken, maakt deze technologie het mogelijk om specifieke informatie van verschillende rubriceringen tussen gebruikers uit te wisselen indien dit nodig wordt geacht. Bij het uitwisselen van informatie blijven de gegevens altijd eigendom van de originele eigenaar.

“Er is een sterke urgentie en behoefte aan deze digitale informatie-uitwisseling om tot een gezamenlijk informatiebeeld te komen. AOCS Nieuw Milligen zal met de Airpower Informatiehub in staat zijn de regie te voeren in de informatiedeling, waarin ze in real-time bepaalt welke stakeholder, gedurende welke periode, welk informatie(deel) mag krijgen. Informatie kan zo nauwkeuriger en sneller worden overgedragen, geanalyseerd en omgezet tot acties.” legt Mike Balm uit, Director New Business bij Thales.

Thales, NLR en AOCS hebben het doel om technologie te ontwikkelen, een prototype van een informatiehub op te leveren en het prototype te demonstreren. Thales zorgt voor een cybersecurity technology, genaamd Martello, om informatie enkel te delen met partners binnen het veiligheidsdomein. De inhoudelijke toepassing en applicaties om de cybersecurity oplossing te demonstreren wordt verzorgd door NLR.

Erik van Brunschot, NLR: “Voor het eerst zal een informatiehub worden ontwikkeld die realtime een digitale schakeling realiseert tussen militaire en civiele netwerken. Dat betekent dat informatie van de luchtmacht direct gedeeld wordt met betrokken diensten als politie en brandweer en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het verhogen van de veiligheid van het Nederlands luchtruim én grondgebied.”