Op verzoek van de stuurgroep uitvoering motie Eijsink heeft NLR het rapport “Beantwoording vragen met betrekking tot de motie Eijsink” [1]. opgesteld. Het rapport is bedoeld om de stuurgroep meer inzicht geven in de mogelijkheden en tekortkomingen van zowel het meten als het berekenen van vliegtuiggeluid. De stuurgroep heeft een aantal onderzoeksvragen opgesteld en aan het RIVM en NLR gevraagd deze onafhankelijk van elkaar te beantwoorden. Op basis van de  rapportages van het RIVM en NLR heeft de stuurgroep  een advies opgesteld voor de Minister van Defensie met betrekking tot de uitvoering van de Motie Eijsink.

Een belangrijke conclusie uit NLR-onderzoek is dat het monitoren van geluidscontouren door alleen geluid te meten niet realistisch is, onder andere omdat daarvoor een zeer hoog aantal meetposten noodzakelijk is. Daarom is het bepalen van geluidscontouren gebaseerd op berekeningen.

Metingen zijn wel voor verschillende andere toepassingen bruikbaar. Twee voorbeelden hiervan zijn informatievoorziening aan omwonenden van vliegbasis en het vergelijken van gemeten en berekend vliegtuiggeluid. Hierbij zullen verschillen optreden tussen gemeten en berekend geluid. Deze verschillen zullen toenemen naarmate verder van een vliegbasis wordt gemeten.

In het rapport adviseert NLR het volgende stappenplan aan de stuurgroep:

  • Bepaal, op basis van de adviezen van RIVM en NLR, de toegevoegde waarde van een meetnet naast de informatie die al beschikbaar is.
  • Als geconcludeerd wordt dat een meetnet toegevoegde waarde heeft op reeds beschikbare informatie kan, op basis van de adviezen van RIVM en NLR, een voorstel worden uitgewerkt voor de opzet van het meetnet. De opzet van een meetnet omvat bijvoorbeeld keuzes over het aantal en de locatie van meetposten, en de methodes waarmee de informatie wordt gedeeld met omwonenden.
  • Presenteer het plan aan omwonenden van beide vliegbases en leg hierbij duidelijk uit hoe tot het voorstel gekomen is, wat van het meetnet verwacht mag worden en wat niet.
  • Maak een definitieve lijst met specificaties voor het meetnet. Verzoek vervolgens meerdere leveranciers om een offerte op basis van deze lijst en bepaal op basis van de offertes welke leverancier geselecteerd wordt voor het plaatsen van de meetnetten rondom vliegbases Leeuwarden en Volkel.
  • Stel, ondersteund door kortdurende metingen, de exacte meetlocaties vast.
  • Evalueer of daadwerkelijk aan alle gestelde doelen wordt voldaan zodra het meetnet operationeel is en informeer de omwonenden van de bases wanneer dit het geval is.

[1] R.H. Hogenhuis, et al (2016). Beantwoording vragen met betrekking tot de motie Eijsink, NLR-CR-2015-186, Nederlands Luchtvaart- en Ruimtevaartcentrum