NL.Reach-out; nieuwsbrief Defensie

Koninklijke NLR is op veel fronten actief met onderzoek en innovatie voor het Ministerie van Defensie. We doen veel onderzoek voor de Koninklijke Luchtmacht, maar zijn ook actief voor de andere krijgseenheden Landmacht, Zeemacht en Koninklijke Marechaussee. We geven speciaal voor Defensie een nieuwsbrief uit: NL.Reach-out. Hiermee willen we onze relaties bij Defensie op de hoogte houden over verschillende innovatieve projecten waar NLR samen met verschillende afdelingen van Defensie aan (heeft) werkt. We kunnen helaas niet alle activiteiten aan bod laten komen, maar we zullen enkele relevante onderwerpen de revue laten passeren.

De nieuwsbrief geeft afwisselend informatie over:

Projecten: drie projecten die kort beschreven worden.
Verdieping: focus op een specifiek onderwerp of thema.
Opinie: inspiratie en een kijkje op onze visie/gedachtegang.
De nieuwsbrief komt ongeveer 1x per maand uit en wordt verstuurd per e-mail.

Wilt u graag deze Defensie nieuwsbrief ontvangen?
U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar: nlreach-out@nlr.nl

NL.Reach-out nieuwsbrieven

Opinie

In deze nieuwsbrief aandacht voor de urgentie rond de indiening van een voorstel voor een Europees defensie-investerings­programma. Deze urgentie is voelbaar, o.a. tijdens een conferentie over ‘Future War and Deterrence’. Daar kwam tevens naar voren dat we – naast de gewenste spoed – onze huidige mindset zouden moeten aanpassen omdat een vredessituatie voor de EU niet bepaald vanzelfsprekend is. Lees meer

Verdieping

In deze nieuwsbrief aandacht voor de ondersteuning die NLR en TNO bieden aan de Taskforce Defensienota. Voor het einde van dit jaar dienen daarvoor operationele concepten gereed te zijn. Een strakke maar belangrijke deadline ten behoeve van een verdere ontwikkeling van de 5e generatie luchtmacht. Lees meer

Projecten

In deze nieuwsbrief komen drie onderwerpen aan bod: de rol van kunstmatige intelligentie voor drones die meevliegen met bemande wapenplatforms, stikstofdepositie welke ook voor Defensie een belangrijk aandachtspunt is, en over het debriefen van trainingsvluchten met o.a. F-35’s waarbij gebruik wordt gemaakt van een civiel registratiesysteem om data – die je anders niet kan delen – uit te wisselen met anderen.
Lees meer

Opinie

Met de blik op potentiele toekomstige dreigingen beschrijft de Defensievisie 2035 welke taken er tegen die tijd bij Defensie liggen en hoe de organisatie er uit zou moeten zien. Dit vraagt om een slimme en technologisch hoogwaardige organisatie en een grote flexibiliteit van militair personeel. Om deze goed op te leiden, zal het huidige principe van ‘train as you fight (the last war)’ met echte wapensystemen plaats maken voor een ‘train for the unexpected’, waarbij simulatiemiddelen een hoofdrol krijgen.
Lees meer

Verdieping

In de Defensienota 2022 staat klimaatverandering als een van de grootste uitdagingen van deze tijd benoemd. Met het streefdoel om in 2050 de afhankelijke van fossiele brandstof met 70% gereduceerd te hebben ten opzichte van 2010, is dit voor NLR een aanleiding om in deze nieuwsbrief nader op duurzaamheid in te gaan. Uiteraard toegespitst op Defensie, waarvoor de technologische uitdagingen groter zullen zijn dan die voor de civiele wereld.
Lees meer

Projecten

In navolging op het coalitieakkoord blijkt uit de voorjaarsnota dat het kabinet structureel 5 miljard euro extra in Defensie investeert. Daarmee zal Nederland in 2024 en 2025 voldoen aan de 2% bbp-norm voor de NAVO. Dat dit goed nieuws is voor de Nederlandse krijgsmacht zal duidelijk zijn. Maar het vraagt ook om te investeren in kennisopbouw en technologieontwikkeling bij de kennispartners zoals we in deze nieuwsbrief beschrijven.
Lees meer

Opinie

Deze extra editie van de NL.Reach-Out zal, zoals aangegeven in de februari-nieuwsbrief, verder ingaan op de huidige stand van zaken. Vanwege de Defensiekennis bij onderzoeksinstellingen, kan ook nu NLR een rol van betekenis spelen; met name bij de integratie van informatie en communicatie binnen alle vijf operationele domeinen. Aan de hand van enkele scherpe observaties en waarnemingen nemen we u graag mee in deze analyse.
Lees meer

Projecten

De eerste NL.Reach-Out Defensie nieuwsbrief van dit jaar bespreekt het NLR strategieplan en de start van programmatisch werken. Via negen programma’s geeft NLR inhoudelijke invulling aan de strategische thema’s duurzame luchtvaart, competitieve lucht- en ruimtevaart en een veilige samenleving. In deze nieuwsbrief worden de drie programma’s toegelicht die het meest relevant zijn voor Defensie.
Lees meer

Verdieping

De laatste editie van 2021 en daarmee komt ook het einde in zicht van een verdienstelijke periode van de Orange Jumper als testvliegtuig. Met de introductie van de F-35 heeft de Luchtmacht besloten het F-16-testvliegen te beëindigen. Een logische keus, maar graag blikken we nog even terug. NLR was namelijk nauw betrokken bij de testvluchten van deze unieke F-16, die zijn naam te danken heeft aan de extra – oranje – bekabeling (jumpers in het Engels).
Lees meer

Opinie

De eerste NL.Reach-out als opiniestuk met het onderwerp Informatie Gestuurd Optreden, oftewel: IGO. Al eeuwen handelt Defensie op basis van inlichtingen. Dat is niets nieuws. Maar de wereld is veranderlijk en technologische ontwikkelingen gaan hard. Is IGO daarmee oude wijn in nieuwe zakken of toch niet?
Lees meer

Projecten

Nieuwsupdate met drie onderwerpen: het eerste onderwerp gaat in op de uitdaging om een essentieel helikopteronderdeel te vervangen door een 3D-geprint alternatief. Onderwerp twee gaat over het creëren van een gepersonaliseerde leeromgeving, waarin adaptief getraind kan worden en het derde onderwerp over de toegevoegde waarde van een uitwisselingsprogramma met de Amerikaanse luchtmacht.
Lees meer

Verdieping

Deze nieuwsbrief voor Defensie gaat over de kunst van oorlogvoeren. Om dreigingen het hoofd te bieden introduceerde militair strateeg Sun Tzu verschillende oorlogsstrategieën. Inmiddels zijn we ruim twee millennia verder en heeft het concept Multi-Domain Operations zijn intrede gedaan met als doel de tegenstander te verlammen – een centraal thema in de strategievorming van Sun Tzu dat vandaag de dag opnieuw vormt krijgt.
Lees meer

Overvliegende F-35, een vliegende computer

Projecten

De 1e nieuwsbrief voor Defensie, een nieuwsupdate met drie onderwerpen: het eerste onderwerp gaat over de kennisopbouw voor een veilige 5de generatie luchtmacht. BRIK-II en het Phino-instrument zijn het tweede onderwerp. En het derde onderwerp gaat over meer onderzoek naar effecten van laserwapens.
Lees meer