Voorwaarden voor gebruik
Deze algemene voorwaarden voor gebruik (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van de website (“website”) van de Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (“NLR”) en op alle informatie en aanbevelingen (“informatie”) die worden verstrekt op of via deze website. De informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden.

Het NLR is niet aansprakelijk voor enig verlies of andere schade die is geleden in verband met het gebruik van de website of informatie (of het niet kunnen gebruiken van de website of informatie), met inbegrip van verlies of schade die is veroorzaakt door een virus of door onjuistheid of onvolledigheid van (i) de informatie, (ii) informatie die wordt verstrekt op of via een website (of een andere bron van informatie) waarnaar de website verwijst, of (iii) informatie die wordt verstrekt op of via een website (of een andere bron van informatie) die verwijst naar de website. Een beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in de zin van dit artikel is niet van toepassing op verlies of schade als gevolg van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van de kant van het NLR.

Auteursrecht en handelsmerk
Tenzij anders is vermeld, is het NLR is de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de informatie, met inbegrip van het auteursrecht. Er wordt toestemming verleend voor het raadplegen van de website en de informatie, en voor het maken van kopieën voor eigen gebruik (met inbegrip van het opslaan, afdrukken, reproduceren en distribueren van de informatie), maar de informatie mag niet worden gewijzigd en in een dergelijke kopie dient een verwijzing naar het NLR en deze Gebruiksvoorwaarden te worden opgenomen. Elk ander gebruik van de website en de informatie, waaronder het aanmaken van links (hypertekst-links en deep links), is niet toegestaan, tenzij het NLR daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven. “NLR” is een wettig gedeponeerd handelsmerk van de Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium.

Algemeen
Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

© Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium NLR – Nederland