NLR Onderzoeksprogramma 2021

In het NLR Onderzoeksprogramma 2021 vindt u de plannen van Koninklijke NLR voor de besteding van de Rijksbijdrage (instituutssubsidie en programmasubsidie) in het jaar 2021.

De plannen zijn tot stand gekomen na intensief overleg met het Nederlandse bedrijfsleven en de betrokken ministeries, mede in het licht van het nieuwe Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Dit vraaggestuurde deel van het programma is verwerkt in het onderzoeksdeel Kennis voor Beleid.

De plannen voor lange termijn onderzoek en voor ontwikkeling van de researchinfrastructuur (samen: de Kennisbasis) zijn beschreven in de onderzoeksdelen: Kennis als Vermogen en Faciliteiten als Vermogen.

Activiteitenverslag 2020

In het NLR Activiteitenverslag 2020 vindt u een verslag van de activiteiten die in het kader van de ontwikkeling van de kennisbasis en van de vraaggestuurde kennisontwikkeling voor de overheid zijn uitgevoerd. Deze betreffen:

  1. Kennis voor Beleid (KvB)
    Dit betreft middellange termijn onderzoek (twee tot vijf jaren) op het gebied van economische en maatschappelijke vraagstukken van significant belang voor het bedrijfsleven en andere sectorpartijen (inclusief PPS-samenwerkingsprojecten) en op het gebied van beleidsvraagstukken van de overheid.
  2. Kennis als Vermogen (KaV)
    Dit betreft lange termijn onderzoek (langer dan vijf jaren), op initiatief van het NLR, gericht op het in stand houden en ontwikkelen van kennis die het NLR in staat stelt toekomstige industriële vragen en beleidsvragen te kunnen beantwoorden; vragen die nog niet helder of slechts ten dele zijn gearticuleerd.
  3. Faciliteiten als Vermogen (FaV)
    Dit betreft de ontwikkeling van de grote onderzoeks- en testfaciliteiten (Research Infrastructuur), benodigd voor het (kunnen) uitvoeren van bovengenoemde programma’s enerzijds en van onderzoeksopdrachten voor industrie, civiele en militaire luchtvaartoperators en overheid anderzijds.