NLR-onderzoeksplan 2022

In het NLR Onderzoeksplan 2022 vindt u de plannen van Koninklijke NLR voor de besteding van de Rijksbijdrage (instituutssubsidie en programmasubsidie) in het jaar 2022.

De plannen zijn tot stand gekomen na intensief overleg met het Nederlandse bedrijfsleven en de betrokken ministeries, mede in het licht van het nieuwe Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Dit vraaggestuurde deel van het programma is verwerkt in het onderzoeksdeel Programmatische Kennisontwikkeling (hoofdstuk 2). De plannen voor het langetermijnonderzoek en voor ontwikkeling van de researchinfrastructuur zijn beschreven in de Kennisbasis (hoofdstuk 3).

Activiteitenverslag 2021

In het NLR Activiteitenverslag 2021 (concept) vindt u een verslag van de activiteiten die in het kader van de ontwikkeling van de kennisbasis en van de vraaggestuurde kennisontwikkeling voor de overheid zijn uitgevoerd. Deze betreffen:

  1. Kennis voor Beleid (KvB)
    Dit betreft onderzoek naar de middellange termijn (twee tot vijf jaren) op het gebied van economische en maatschappelijke vraagstukken van significant belang voor het bedrijfsleven en andere sectorpartijen (inclusief PPS-samenwerkingsprojecten) en op het gebied van beleidsvraagstukken van de overheid.
  2. Kennis als Vermogen (KaV)
    Dit betreft langetermijnonderzoek (langer dan vijf jaren), op initiatief van NLR, gericht op het in stand houden en ontwikkelen van kennis die NLR in staat stelt toekomstige industriële vragen en beleidsvragen te kunnen beantwoorden; vragen die nog niet helder of slechts ten dele zijn gearticuleerd.
  3. Faciliteiten als Vermogen (FaV)
    Dit betreft de ontwikkeling van de grote onderzoeks- en testfaciliteiten (Research Infrastructuur), benodigd voor het (kunnen) uitvoeren van bovengenoemde programma’s enerzijds en van onderzoeksopdrachten voor industrie, civiele en militaire luchtvaartoperators en overheid anderzijds.